Venituri neimpozabile in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat – din 2023

Reamintim ca prin OG nr.16/2022, art. I pct.39, a fost completat art.76 din Codul fiscal cu doua noi alineate, alin.(4^1) si (4^2), care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, cu urmatorul cuprins:

Elena Savciuc a mai scris si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

(4^1) Urmatoarele venituri cumulate lunar nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat:

a) prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. k), in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea prevazuta la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau in calcul numarul de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca sau munca la domiciliu sau se afla in concediu de odihna/medical/delegare. Prin hrana se intelege hrana preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;

c) cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana, in urmatoarele conditii:
(i) angajatul, sotul/sotia acestuia nu detin o locuinta in proprietate personala sau in folosinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
(ii) spatiul de cazare/de locuit se afla in unitatile proprii, inclusiv de tip hotelier sau intr-un imobil inchiriat in acest scop de la o terta persoana, de catre angajator;
(iii) contractul de inchiriere dintre angajator si terta persoana este incheiat in conditiile legii;
(iv) plafonul neimpozabil se acorda unuia dintre soti, in cazul in care ambii soti desfasoara activitate in aceeasi localitate, la acelasi angajator sau la angajatori diferiti, pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, in vigoare in luna pentru care se acorda avantajele.Verificarea indeplinirii conditiilor se efectueaza pe baza documentelor justificative si constituie responsabilitatea angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

e) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

f) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;

g) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele sunt acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

(4^2) Ordinea in care veniturile prevazute la alin. (4^1) se includ in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat se stabileste de angajator.

Aceste venituri nu intra nici in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale, iar in acest sens a fost completat, prin OG nr.16/2022 (art.I, pct.67), si art. 142 din Codul fiscal cu o noua litera, lit.aa^1).

Iar prin Legea nr.34/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art.76 alin.(4^1) si art.142 lit.aa^1) din Codul fiscal au fost completate cu o noua litera, lit.h), respectiv punct, pct.8, care introduc un nou tip de venit neimpozabil si care nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale, in limita plafonului prevazut mai sus, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2023, respectiv:

h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Veniturile enumerate mai sus, pentru partea care depaseste plafonul de 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, intra in baza de calcul a impozitului pe venit si a contributiilor sociale.

In limita acestui plafon se iau in calcul toate veniturile mentionate, iar ordinea in care veniturile prevazute la alin. (4^1) se includ in acest plafon lunar se stabileste de angajator.

A se vedea si art.76 alin.(2) lit.k^1, art.76 alin.(3) lit.a^1) si lit.b) si art.139 alin.(1) lit.t) din Codul fiscal, in forma dupa modificarea prin OG nr.16/2022.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,487 times, 7 visits today)

One Response to Venituri neimpozabile in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat – din 2023

  1. Anonymous says:

    Puteti preciza oare cum ar putea salariatul beneficia de contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
    avand in vedere ca toate celelalte facilitati sunt lunare, acesta fiind singurul in plafon anual? Ca salariatul nu face 12 concedii cu prestatii turistice pe an. Se pot esalona la introducerea in plafonul de 33%?

Leave a Reply

Your email address will not be published.