Stagiu cotizare concedii medicale la mai multi angajatori – modificari 2023 (ordinul 670/131/2023)

In Monitorul Oficial nr.199 din 09 martie 2023 a fost publicat Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii nr.670 din 7 martie 2023 si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.131 din 28 februarie 2023 pentru pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017.

Articolul I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9 alineatul (4), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
k) in caz de deces al beneficiarului sau, dupa caz, al pacientului cu afectiuni oncologice.

2. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea urmatorul cuprins:
(5) Prin exceptie de la alin. (1), pentru urgentele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda intr-o singura etapa, potrivit art. 26.3.

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 58
(1) Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator la care este indeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare. In aceste cazuri, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice si isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical se utilizeaza de catre toti angajatorii, iar indemnizatiile se calculeaza si se platesc de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

(3) Pentru persoana care se afla in doua sau mai multe situatii dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate la care se depun certificatele de concediu medical, daca la fiecare dintre angajatori indeplineste conditia privind stagiul minim de asigurare de 6 luni, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, atat primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cat si cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul curant se prezinta spre calcul casei de asigurari de sanatate.

(4) Pentru situatiile in care persoanele prevazute la alin. (1) incheie un contract individual de munca cu un nou angajator incepand cu ziua urmatoare incetarii altui contract, pe langa alte contracte individuale de munca aflate in derulare, in cazul in care intervine un certificat de concediu medical, beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate de la noul angajator numai daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Baza de calcul al indemnizatiei se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.

(5) Pentru situatiile in care persoanelor prevazute la alin. (2) le inceteaza contractul/contractele individuale de munca si isi desfasoara activitatea la un singur angajator, in cazul in care intervine un certificat de concediu medical, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiei se constituie prin insumarea veniturilor din ultimele 6 luni realizate la toti angajatorii.

(6) Pentru situatiile in care persoanele prevazute la alin. (2) incheie un contract individual de munca cu un nou angajator, pe langa contractele individuale de munca aflate in derulare care insumate completeaza norma didactica, in cazul in care intervine un certificat de concediu medical, beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate de la noul angajator numai daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Baza de calcul al indemnizatiei se constituie numai din veniturile realizate la noul angajator.

(7) Pentru situatiile in care persoanele prevazute la alin. (2), care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori si ale caror contracte individuale de munca insumate completeaza norma didactica, in situatia in care acestea inceteaza si incheie alte contracte individuale de munca cu mai multi angajatori care insumate completeaza norma didactica, in cazul in care intervine un certificat de concediu medical, indemnizatia aferenta certificatului de concediu medical se plateste de fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizatiei se constituie cu venitul obtinut la fiecare angajator.

(8) Persoanele care incep sa isi desfasoare activitatea la mai multi angajatori, in cazul in care intervine un certificat de concediu medical pentru care la stabilirea stagiului de asigurare se iau in calcul perioadele asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia aferenta certificatului de concediu medical se plateste de catre fiecare angajator. Baza de calcul al indemnizatiei se constituie cu venitul obtinut la fiecare angajator.

(9) Pe copiile certificate se va inscrie «Conform cu originalul» si se vor aplica parafa si semnatura medicului curant, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

(10) Persoanele prevazute la alin. (1)-(3) au obligatia respectarii prevederilor art. 2.4.

La articolul 66, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins: d^1) pacientul cu afectiuni oncologice a decedat.

Amintim ca prin OG nr.21/2023 au fost aduse modificari si OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

OG nr.21/2023 poate fi consultata aici.

(Visited 1,642 times, 13 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.