(Editabil) Model nou cerere recuperare indemnizatii concedii medicale si centralizatorul privind certificatele medicale modificat

Amintim ca prin Ordinul nr.1602/946/2020, publicat in Monitorul Oficial nr.865 din 22 august 2020, au fost aduse noi modificari Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018.

Printre modificarile aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prin Ordinul nr.1602/2020, regasim completari privind depunerea unei noi cereri de recuperare a indemnizatiilor dupa respingerea la plata a sumelor totale/partiale curinse in cererea initiala de recuperare, dupa remedierea cauzelor care au dus la respingerea cererii. In aceasta situatie, cererea se depune din nou dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate, iar centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii noi.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

In acest sens avem si un nou model de cerere de recuperare a indemnizatiilor pe care il vom folosi si pentru solicitarea initiala a sumelor reprezentand indemnizatii care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suporta din bugetul FNUASS, dar si in cazul in care se depune o noua cerere de recuperare in cazul in care in baza cererii initiale de recuperare au fost respinse la plata sume totale/partiale. Cererea noua se va depune dupa remedierea cauzelor care au condus la respingerea platii sumelor totale/partiale cuprinse in cererea initiala de recuperare.

Au fost aduse modificari si centralizatorului privind certificatele de concediu medical. Nota marcata cu *) are, dupa modificare, urmatorul cuprins: *) Se inscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizatie 09 sau 91, dupa caz.

Vezi aici:

Model nou Cerere de recuperare indemnizatii (anexa 10 la norme) in format editabil.

Model actualizat Centralizator privind certificatele de concediu medical (anexa 1 la norme) in format editabil.

Va prezantam mai jos prevederile art.64 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, cu modificarile si completarile ulterioare:
(1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

(2) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in termenul prevazut la art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea scrisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1.

(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, iar in situatia in care, dupa verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse in borderoul centralizator, se constata ca sunt certificate medicale care nu indeplinesc conditiile de legalitate si conformitate, sumele reprezentand indemnizatiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plata.

(4) Dupa analizarea cererii, compartimentul prevazut la alin. (3) va intocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe si exigibile cuprinse in cererea de restituire, care se avizeaza de catre personalul imputernicit sa exercite viza CFP.

(5) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobarii directorului general, conform modelului prevazut in anexa nr. 11.

(6) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 12.

(7) Casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.

(8) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

(9) In cazul in care se resping la plata sume totale/partiale cuprinse in cererea de recuperare, compartimentul prevazut la alin. (3) va intocmi comunicarea de respingere a platii cu motivarea acesteia, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, pe baza careia se va anula/modifica suma inscrisa in cererea de restituire depusa si inregistrata potrivit alin. (2). Sumele totale/partiale respinse la plata nu se inregistreaza in evidentele contabile ale casei de asigurari de sanatate ca obligatii de plata.

(10) Dupa remedierea cauzelor inscrise in comunicarea prevazuta la alin. (9) care au condus la respingerea platii totale/partiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o noua cerere potrivit alin. (2), in termen de 90 de zile de la data primirii comunicarii. Cererea de recuperare se depune dupa depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele solicitate.

(11) In cererile de recuperare a sumelor prevazute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de catre institutiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate nu se cuprind sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina sau pentru incapacitate temporara de munca pentru care s-a instituit masura carantinei/izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, si care au fost suportate integral de catre aceste institutii.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 4,139 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.