Ordinul nr.43/8/2016: modificarea Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, au fost modificate si completate de Ordinul Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016, in vigoare de la 20 ianuarie 2016.

 

Ordinul nr.43/8/2016:

Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:
– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulteriore;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. ACP 400 din 19 ianuarie 2016 al Ministerului Sanatatii si nr. DG/67 din 13 ianuarie 2016 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. – Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz. In situatia in care suma rezultata in plus este mare si dupa ce a fost compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatia/obligatii de plata viitoare, suma rezultata din diferenta poate fi restituita la cererea beneficiarului.

2. La articolul 17 alineatul (4), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
f) pentru pacientii cu afectiuni oncologice.

3. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, casele de asigurari de sanatate pot intocmi, lunar sau la sfarsitul perioadei de tratament, certificate de incapacitate de munca, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifica incapacitatea de munca si durata probabila a acesteia emis de catre medicul/institutia din statul de tratament.

4. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 17^1. – Prin exceptie de la prevederile art. 17 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 90 de zile, pentru persoanele a caror stare de sanatate a fost grav afectata in urma tragicului eveniment produs in clubul Colectiv din municipiul Bucuresti in data de 30 octombrie 2015“.

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 18. – (1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai in ziua externarii pacientului”.

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 20. – In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 30/31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective“.

7. La articolul 24^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa de institutia de la locul de sedere/resedinta“.

8. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire“.

9. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 29. – In situatiile prevazute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective“.

10. La articolul 30, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului- sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
. . . . . . . . . .
(5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30/31 de zile calendaristice. In cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat in evidenta.

11. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 32. – Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de concediu medical; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara“.

12. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 33. – Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, in termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica“.

13. Dupa articolul 33^1 se introduce un nou articol, articolul 33^2, cu urmatorul cuprins:
Art. 33^2. – (1) Prevederile art. 24 nu se fac aplicabile persoanelor prevazute la art. 32 si 33.
(2) Durata de acordare a concediului medical si a indemnizatiei pentru incapacitate de munca este cea transmisa din statul de tratament.”

14. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 38. – (1) Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, conform modelului prevazut in anexa nr. 19.

15. La articolul 43, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, dupa luna a 6-a de sarcina, astfel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

16. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 45.- (1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica- ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.

17. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30/31 de zile calendaristice.”

18. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 53. – (1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate“.

19. La articolul 53^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 53^1. – (1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE /Confederatiei Elvetiene unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul.

20. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 58. – Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.”

21. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 62. – In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie. Pentru aceste situatii, indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii, sunt achitate in conditiile mentinerii concediului medical pentru aceeasi afectiune.

22. La articolul 77, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 15. In termen de 60 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.

23. La articolul 81, alineatele (2) – (9) se abroga.

24. La articolul 88, lit. g1) se abroga.

25. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 97. – Anexele nr. 1-19 fac parte integranta din prezentele norme.”

26. In anexa nr. 10, la articolul 5, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) la a doua constatare de catre casele de asigurari de sanatate a nerespectarii obligatiei prevazute la art. 4 lit. b)”.

27. Anexele nr. 16 si 17 la norme se abroga.

28. Dupa anexa nr. 18 se introduce o noua anexa, anexa nr. 19, al carei continut este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

 

ANEXA (Anexa nr. 19 la norme)

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURARI DE SANATATE . . . . . . . . . .

Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, pana la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:

Cod de indemnizatie                                  Numar zile concediu medical in ultimele 12 luni

 

Reprezentant legal angajator/Presedinte – director general,
. . . . . . . . . .

(Visited 2,925 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.