Procedura acordare sume prevazute de art.6 din OUG 132/2020 – 2500 lei telemunca – depunere dosar

Ordinul nr.1376/2020 pentru stabilirea modalitatii de acordare a sprijinului financiar si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art.6 alin.(1) din OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.832 din 10 septembrie 2020 si a intrat in vigoare din 13 septembrie 2020 (in termen de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial).

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Prin Ordinul nr.1376/2020 au fost aprobate:

– categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate potrivit OUG nr. 132/2020 (a se vedea Anexa 1);
– modelul cererii pe care angajatorul o va depune pentru acordarea sprijinului financiar in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca (a se vedea Anexa 2);
– modelul declaratiei pe propria raspundere completata de catre angajator (a se vedea Anexa 3);
– modelul listei telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sprijinului financiar (a se vedea Anexa 4).

De asemenea, prin Ordinul nr.1376/2020 au fost stabilite documentele justificative pe care angajatorii trebuie sa le transmita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la acordarea sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020.

Iar potrivit anuntului publicat pe site-ul ANOFM, angajatorii vor putea descarca si transmite documentele necesare acordarii sprijinului financiar, precum si documentele justificative, prin intermediul platformei aici.gov.ro.

Documentele se vor descarca din platforma aici.gov.ro, se vor completate in format “PDF inteligent”, se vor incarca si transmise agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca prin intermediul aceleiasi platforme.

Important! Pentru o buna functionalitate a formularelor PDF, angajatorii sunt rugati sa nu utilizeze browserul pentru deschidere, ci sa foloseasca aplicatii dedicate (ex: Adobe Reader).

In cazul in care angajatorii nu pot semna documentele electronic, se vor folosi tot formularele “PDF inteligent” insa, dupa completarea electronica a documentelor (cerere, declaratie si lista), acestea vor fi printate, semnate olograf, scanate si incarcate ca atasament in campul “Adauga fisier” in interiorul formularului “PDF inteligent” corespunzator. Pasul urmator va fi incarcarea in platforma aici.gov.ro a formularelor “PDF inteligent” cu toate campurile completate.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

 

Ordinul nr.1376/2020 prevede urmatoarele:

Articolul 1
Prezentul ordin stabileste modalitatea de acordare a sprijinului financiar si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, denumita in continuare ordonanta de urgenta, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

Articolul 2
(1) Bunurile ce pot fi achizitionate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt bunuri noi, din categoriile prevazute in anexa nr. 1.

(2) Prin servicii tehnologice, in sensul art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se intelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor pe care angajatorul este obligat sa le asigure telesalariatului in conditiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

Articolul 3
(1) In vederea acordarii sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin incarcarea pe platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, urmatoarele documente, pentru care isi asuma raspunderea privind corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise:
a) o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2;
b) o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3;
c) lista telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.

(2) In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise potrivit alin. (1), precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

Articolul 4
Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevazuta la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 5
(1) Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta se face in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, in ordinea depunerii cererilor, pana la 31 decembrie 2020, prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, respectiv cele mentionate de acestia in cererea depusa, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei complete prevazute la art. 3 alin. (1).

(2) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), termenul de 10 zile prevazut la alin. (1) curge de la data inregistrarii pe e-mail, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Articolul 6
Angajatorii au obligatia de a transmite, in termenul prevazut de art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgenta, prin incarcarea pe platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, care au efectuat plata sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, urmatoarele documente justificative, scanate:
a) facturile fiscale emise de catre furnizorii de bunuri si servicii tehnologice;
b) bonurile fiscale sau chitantele sau extrasele de cont care sa ateste plata facturilor prevazute la lit. a);
c) fisele de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta telesalariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/si, dupa caz, bonurile de miscare a mijloacelor fixe date in folosinta salariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015, sau/si, dupa caz, situatia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigura fiecarui telesalariat.

Articolul 7
In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 6 alin. (5) din ordonanta de urgenta, in 30 de zile de la data expirarii termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite in anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordata, in contul de trezorerie al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, care au efectuat plata sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Articolul 8
Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgenta se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

 

Anexa nr.1

CATEGORIILE de bunuri ce pot fi achizitionate potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook

2. Tablete

3. Smartphone

4. Echipamente periferice de intrare si iesire aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3

5. Echipamente necesare conectarii la internet aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3

6. Licente aferente sistemelor de operare si aplicatiilor software aferente bunurilor prevazute la pct. 1-3 necesare pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

 

Anexa nr. 2

CERERE

Angajator ……………………………………………………………
CUI / CIF ……………………………………………………………
Cod CAEN …………………………………………………………
Adresa/Sediu …………………………………………………….
Cont IBAN ………………………………………………………..
Deschis la …………………………………………………………
Telefon/fax ………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………….

Catre
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana …………………../a Municipiului Bucuresti
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, in calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social in localitatea ………………………., str. ………..…………………. nr. …………, judetul ………………………./ municipiul …………………, sectorul …………., in temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei totale de …………………… lei, reprezentand sprijin financiar in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, pentru un numar de …………. de telesalariati.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar …………..
Semnatura ……………….
Data ……………………

 

Anexa nr. 3

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., legitimat/legitimata cu CI/BI seria …………. nr. ……………, eliberata/eliberat de ………….………. la data de ………………, CNP ………………………………., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ………………………………….…….., avand CUI ……………….., cod CAEN ……………………, cu sediul social in localitatea ……………………., str. …………………….. nr. …………….., judetul ………………./municipiul …………………………, sectorul ……………., telefon ……………………., fax ………………….., e-mail …………….., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:1. angajatii pentru care se solicita sumele prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare;2. angajatorul nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitatile suspendate, potrivit legii;3. angajatorul nu este inregistrat in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.
Angajatorul se obliga ca, in termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, sa transmita agentiei pentru ocuparea fortei de munca documente justificative referitoare la achizitia de bunuri din categoriile prevazute in anexa nr. 1 la ordin, necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ……………………
Semnatura ……………………..
Data ………………………

 

Anexa nr. 4

Angajator …………………………………………………………………
CUI/CIF …………………………………………………………………
LISTA*)
telesalariatilor pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

r. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numarul de zile lucrate in regim de telemunca in perioada starii de urgenta**) Perioada in care s-a desfasurat activitate in regim de telemunca in perioada starii de urgența**) Numarul si data contractului individual de munca/actului aditional la contractul individual de munca**) Suma solicitata***)
1.
2.
3.
. . .
TOTAL:

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ……………….
Semnatura ……………………………..
Data …………………………..

*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document.
**) Conform Registrului general de evidenta al salariatilor.
***) 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020.

 

OUG nr.132/2020 poate fi conultat aici.

Ordinul nr.1376/2020 poate fi consultat aici.

(Visited 721 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.