Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca – informatii ce trebuie stiute

Cine poate beneficia de concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?

Au dreptul la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;
B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
f) sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.

Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente sau desfasoara activitati in functii elective sau sunt numiti in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si ca membri cooperatori intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile OUG nr.158/2005, cu ale persoanelor prevazute la lit. A), precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care sunt membri ai asociatiei familiale sau sunt autorizati sa desfasoare activitati independente.

rsz_like
NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK–CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca asiguratii pentru a beneficia de concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de OUG nr.158/2005;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Dreptul la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este conditionat si de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii. Obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii o au angajatorii, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Care este stagiul de cotizare pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut mai sus, se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.

Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG nr.158/2005.

Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste perioade se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Asiguratii au dreptul la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Cine suporta plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2) din OUG nr.158/2005.

Care este durata de acordare a concediului si indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?
Asiguratii beneficiaza de concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare. Medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile OUG nr.158/2005.

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. Iar in situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut mai sus poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului (183 de zile +90 de zile).

Imporatant: Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Care este baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?
Baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.158/2005;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b) din OUG nr.158/2005;
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c) din OUG nr.158/2005.

Aceste prevederi se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d) din OUG nr.158/2005.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru asiguratii care au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor privind perioadele asimilate.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. Iar la stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Care este cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca?
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilita conform art.10 din OUG. nr.158/2005. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul mentionata.

Important: Potrivit art.41 lit.b) coloborat cu art.55 alin.(1) din Codul fiscal, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este un venit impozabil.

Cine plateste indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?
Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de OUG nr.158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OUG nr.158/2005;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevazute la art. 32 din OUG nr.158/2005.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG nr.158/2005, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator.

Important: Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca constituie stagiu de cotizare la sistemul public de pensii?
Perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) din OUG nr.158/2005 beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurari sociale.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca suspenda concediul de odihna si concediul fara plata?
Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Baza legala: OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 1,321 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.