Vechimea in munca sau in specialitate poate fi dovedita cu extrasul generat online din REGES – de la 31.12.2024

HG nr.1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.937 din 26 septembrie 2022 si intra in vigoare de la 31 decembrie 2024, cu exceptia prevederilor art. 6 din anexa la prezenta hotarare, care intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Vezi si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
* Revisal – ghid practic de completare si transmitere
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

Procedura de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate prevede urmatoarele:

Art. 1. — Prezenta procedura reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, astfel cum au fost modificate si completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.
Art. 2. — (1) In vederea asigurarii accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, cu privire la activitatea desfasurata in baza contractului/contractelor individual/e de munca, precum si pentru generarea si descarcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un imputernicit al acestuia se poate prezenta pentru obtinerea numelui de utilizator si a parolei, dupa caz, la:
a) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul;
b) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara/si-au desfasurat activitatea salariatii unitatilor fara personalitate juridica care au primit delegare de competenta pentru infiintarea, completarea si transmiterea registrului;
c) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala salariatul/fostul salariat are domiciliul, in cazul in care sediul angajatorului a fost/se afla in alta localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

(2) Salariatii/Fostii salariati care detin semnatura electronic calificata, in vederea obtinerii numelui de utilizator si a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizând aceasta semnatura, inspectoratelor  teritoriale de munca prevazute la alin. (1).
Art. 3. — (1) Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face in baza prezentarii urmatoarelor documente:
a) solicitare scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedura;
b) cartea de identitate, in original sau scanata, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (2);
c) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita, in original sau duplicat de pe actul original.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre inspectoratele teritoriale de munca care gestioneaza accesul la informatiile din registrul general de evidenta a salariatilor se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.

Art. 4.Accesul la propriile date din registru, cu privire la activitatea desfasurata in baza contractului/contractelor individual/e de munca, se stabileste cu respectarea prevederilor
Regulamentului general privind protectia datelor si ale Legii nr. 190/2018, cu modificarile ulterioare, si se limiteaza la vizualizarea, descarcarea si tiparirea acestor date, precum si la generarea online si descarcarea unui extras din registru.

Art. 5. — Vechimea in munca sau in specialitate poate fi dovedita cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnatura olografa sau, dupa caz, semnatura electronica calificata, care atesta activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, conform documentelor detinute de angajator.

Art. 6. — (1) Pana la data achizitionarii noului sistem informatic care va permite salariatilor/fostilor salariati accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa elibereze la solicitarea scrisa a acestora un extras din registru in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.
(2) Pentru extrasul prevazut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de munca vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

ANEXA la procedura

M O D E L  S O L I C I T A R E

Catre
Inspectoratul teritorial de munca ………………………….
Subsemnatul(a), …………………………………………….., legitimat(a) cu C.I. seria……… nr. …,
CNP ………………, domiciliat(a) in judetul …………………………, localitatea ………………………,
str. ………………………………………………………. nr. ….., bl. ….., sc. .., ap. ., având calitatea de salariat/fost salariat la societatea …………………………., cu sediul in……………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, solicit numele de utilizator si parola/schimbarea numelui de utilizator si a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidenta a salariatilor.
Numele si prenumele …………………………..
Semnatura………………………….
Data…………………………

HG nr.1164/2022 poate fi consultata aici.

savciuc1Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,141 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.